Apottia avaamassa

Tänään ylimääräisissä kokouksissaan terveyslautakunta ja sosiaalilautakunta antoivat lausuntonsa Apotti-hankkeesta, joka siirtyy kaupunginhallituksen päätettäväksi. Mitään varsinaista päätöstä ei siis vielä tehty, mutta lautakunnat lausuvat näkemyksiään siitä, mitä kaupunginhallituksen pitäisi päättää.

Syyskuussa molemmat lautakunnat olivat tyytymättömiä esityksiin ja palauttivat asian takaisin valmisteluun. Tänään lausunnot hyväksyttiin lisäysten kera.

Kaupunginhallitus (ja valtuusto vuorostaan) tulee päättämään luvasta käynnistää hankintamenettely.Varsinainen ostopäätös on edessä vasta loppuvuodesta 2013, kun ensin on kilpailutuksessa valittu järjestelmä. Tarkoituksena on, että hankintapäätös saataisiin läpi ennen kun uusi valtuusto aloittaa vuoden vaihteessa. Uusi valtuusto kun saattaisi olla hankalampi.

Kilpailutuksen osalta tässä vaiheessa on itse asiassa jo ”liian myöhäistä” vaikuttaa itse hankintailmoitukseen. Kaikki lautakuntien vaatimat ja saamat muutokset ovat olleetkin vain selittäviin dokumentteihin, ja itse hankintaa ei ole muutettu mitenkään. Jotta sitä voitaisiin muuttaa, sama muutos pitäisi tehdä kaikissa 6 kunnassa ja HUSissa. Käytännön seuraus olisi, että HUS kokisi nenälleen hypityn ja jatkaisi hanketta yksin.

Kaikki tämä mesominen ei kuitenkaan ole mennyt hukkaan: hankintailmoitus on sangen väljä, ja muutetut suunnitelmat sitovat kuitenkin hanketoimistoa. Kirsi Louhelainen tiivistää hankkeen muutokset parhaiten. Tiivistetysti nyt suunnitelmat mahdollistavat myös melko järjelliset toimintatavat, kun edellinen versio olisi pakottanut varmaan epäonnistumiseen.

Toisaalta myös älyttömyys on edelleen mahdollista. Paljon jää siis hanketoimiston osaamisen varaan. Ja valitettavasti henki on ilmeisesti edelleen vähän sellainen, että eihän sitä IT-hankkeita tarvitse ymmärtää ostaakseen niitä, vaan se on sitten myyjän asia. Ja hanketoimiston palkkalistoilta, ohjausryhmästä tai kehittämisryhmästä ei ilmeisesti edelleenkään löydy yhtäkään tekniikan alan tutkintoa.

Konsulttien palkkaaminen avuksi auttaa, kun tarvitaan vastaus spesifiin kysymykseen. Sen sijaan se ei auta siihen, jos omat uskomukset järkevistä toimintatavoista ovat vääriä. Jos asiakas haluaa projektin tehtävän 80-luvun periaattein, niin konsultti lopulta sellaisen kyllä suunnittelee. Siksi omassa talossa tai valvovissa elimissä täytyy myös olla ymmärrystä nykyaikaisista IT-hankkeista.

Yksi osaratkaisu tähän olisi luottamushenkilöistä koostuva seurantaryhmä, jolle hanketoimisto raportoisi etenemistä säännöllisesti. Seurantatoimisto ei välttämättä olisi yhtään sen asiantuntevampi, mutta seurantaryhmän pöytäkirjojen ja sen jäsenten kautta hankkeen eteneminen tulisi julkisuuteen. Ja julkisuus auttaa aina hiukan: oman osaamisen loppuessa voi aina joukkoistaa, ja joku kyllä kaivaa dokumenteista virheet esiin.

Sosiaalilautakunnan lausuntoon lisättiinkin ehdottamani kohta:

”Sosiaalilautakunta ehdottaa, että perustetaan luottamushenkilöistä koostuva seurantaryhmä. Ohjausryhmä raportoi hankkeen etenemisestä seurantaryhmälle säännöllisesti.”

Ydinkohtana on siis avoimuus. Jotta hanketoimisto pääsisi heti hyvään vauhtiin avoimuuden kanssa, tein muutaman asiakirjapyynnöt:

to: hanketoimisto

Hei,

voisinko saada Apotti-hankkeen johtoryhmän ja neuvotteluryhmän kokouspöytäkirjat sekä esityslistat liitteinen tähänastisista kokouksista. Tai siltä osin kun virallisempia kokouspöytäkirjoja, niin keskustelupöytäkirjat tai missä muodossa asiat onkaan kirjattu ylös.

Kiitos,

Otso Kivekäs
kaupunginvaltuutettu

to: HUS kirjaamo

Hei,

pyytäisin saada HUS tietohallinnon johtoryhmän kokouspöytäkirjat sekä esityslistat kaikkine liitteinen vuoden 2012 kokouksista.

Pyynnön perusteena on ensisijaisesti julkisuuslain 1. pykälä. Siltä osin kun katsotte, että kyse ei ole julkisuuslain tarkoittamista asiakirjoista, pyydän niitä kuntalain 43 pykälän mukaan: luottamushenkilöllä on oikeus saada kaikki tarvitsemansa tiedot, vaikka ne eivät olisikaan asiakirjoja.

Mikäli tiedot ovat joltain osin luottamuksellisia, pyydän että erittelette mitkä ovat luottamuksellisia tietoja ja minkä pykälän nojalla.

Kiitos,

Otso Kivekäs
kaupunginvaltuutettu
Helsinki

Jälkimmäisen pyynnön taustalla on HUSissa vuosi sitten tehty muutos, kun HUS-tietotekniikka liikelaitos muutettiin osaksi tietohallintoa. Samalla lakkasi HUS-tietotekniikan johtoryhmä, jonka kokouspöytäkirjoista aukeni edes pieni ikkuna HUSin sisäisiin tapahtumiin. Tiettävästi HUS katsoo, että kokouspöytäkirjat eivät ole asiakirjoja, eikä siksi jaa niitä julkisuuslain perusteella. Laintulkinta on hyvin kyseenalainen, mutta vaikka se pätisi, niin kuntalaki velvoittaa antamaan luottamushenkilölle myös tiedot jotka eivät ole asiakirjoja.

Koivusaaren osayleiskaava

Koivusaaren osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä 15.10. – 2.11. Kokosimme siihen 40 hengen voimin allaolevan muistutuksen, jossa ehdotetaan saarta halkovan moottoritieliittymän poistamista, sekä kritisoidaan sitä miten Länsiväylän muuttamista kaduksi ei ole selvitetty Koivusaaren osalta.

Myös Helsingin Polkupyöräilijät jätti muistutuksen, joka analysoi tarkemmin Länsiväylän pääpyöräreitille aiheutuvat haitat.

Muistutus Koivusaaren osayleiskaavasta

2.11.2012

Yhteenveto

Koivusaaren osayleiskaavassa ehdotetaan uutta 4000 asukkaan asuinaluetta, jonka keskuksena toimii moottoritieliittymä. Samaan aikaan on selvitetty Länsiväylän muuttamista kaduksi Koivusaaren itäpuolisella osuudella.

Koivusaaren osalta tätä selvitystä ei kuitenkaan ole tehty, vaan suunnitelmissa on kaikissa tapauksissa moottoritieliittymä keskellä uutta kaupunginosaa, metroaseman vieressä. Ehdotamme, että Koivusaaresta selvitetään myös vaihtoehto, jossa Länsiväylä muutetaan kaduksi ja eritasoliittymä korvataan risteyksellä.

Mikäli Länsiväylä päätetään säilyttää moottoritienä, ehdotamme, että Koivusaareen ei tehdä omaa liittymää, vaan henkilöautoliikenne ohjataan Lauttasaaren liittymän kautta.

Koivusaaren osayleiskaavaehdotus. Kaiken keskellä moottoritieliittymä.

Taustaa

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nostaminen yli 73 prosenttiin keskustaan suuntautuvassa aamuliikenteessä. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus on tavoitteena nostaa 15 prosenttiin. Henkilöautoliikenteen kulkumuoto-osuutta on siis tavoitteena laskea noin kymmeneen prosenttiin aamuruuhkassa, ei nostaa.

Kuitenkin Koivusaaren uusi kaupunginosa on osayleiskaavassa suunniteltu moottoritieliittymän ympärille. Liittymä heikentää länsisuunnan pääpyöräreittiä merkittävästi ja myös hankaloittaa rakentamista metroaseman läheisyyteen sekä ympäristön viihtyisyyttä. Siten se on omiaan vähentämään julkisen liikenteen ja pyöräilyn kulkumuoto-osuutta.

Moottoritieliittymän kustannuksiksi on arvioitu 40 miljoonaa euroa. Sitä käyttäisi arvioiden mukaan noin 18 000 autoa vuorokaudessa, joista 4 000 matkalla Koivusaareen tai Koivusaaresta ja 14 000 Lauttasaareen tai Lauttasaaresta. Koivusaaren tuottama autoliikennemäärä on siis vähäinen, eikä tarvitse omaa liittymää moottoritielle. Ilman liittymää autoliikenteen määrä olisi luultavasti vielä alempi, koska metron suhteellinen houkuttelevuus kasvaisi.

Liittymä onkin nähtävä 40 miljoonan euron satsauksena autoliikenteen osuuden kasvattamiseen. Tämä ei ole kaupungin tavoitteiden mukaista. Koivusaari tulisi suunnitella siten, että liikenteen kulkumuoto-osuustavoitteet saavutetaan.

Koivusaaren autoliikennemäärät nyt suunnitellun osayleiskaavan mukaan

Länsibulevardi ja Koivusaari

Kaupunkisuunnitteluvirasto selvittää samaan aikaan Koivusaaren osayleiskaavan kanssa mahdollisuutta muuttaa Länsiväylä kaduksi Helsingin osuudella. Vastauksessa Ylikahrin aloitteeseen Kaupunginhallitus totesi, että selvitys tullaan tekemän ennen kuin Koivusaaren osayleiskaava tulee päätettäväksi.

Valitettavasti selvityksessä ei ollakaan huomioimassa Koivusaarta, joka olisi yksi kaduksi muuttamisen suurista hyötyjistä. Tämä on ristiriidassa Kaupunginhallituksen antaman vastauksen kanssa. Jotta mahdollisen kaduksi muuttamisen hyödyt voidaan kunnolla arvioida, niihin tulee sisällyttää myös Koivusaaren osuus Länsiväylästä ja siinä saavutettavat hyödyt, mikäli moottoritieliittymä voidaan korvata kadulla.

Pyöräyhteys

Länsiväylän vartta kulkee  tärkeä, erityisesti työmatkapyöräilijöiden suosima pääpyöräreitti. Se on yksi HSL:n  suunnittelemista pyöräilyn laatukäytävistä. Osayleiskaavassa nykyinen pohjoispuolen suora yhteys on korvattu mutkittelevalla reitillä, joka on näkemäalueiltaan mahdollisesti ongelmallinen ja sisältää ylimääräisiä korkeuseroja. Eteläpuolen pyöräreitti puuttuu osayleiskaavasta kokonaan.

Suunniteltu moottoritieliittymä siis heikentää pyöräyhteyttä merkittävästi. Tämä on jyrkästi  kaupungin tavoitteiden vastaista.

Ehdotus

Ehdotamme selvitettäväksi vaihtoehtoa, jossa Länsiväylä muutetaan kaduksi Koivusaareen asti, ja Koivusaaren liikenne hoidetaan tasoristeyksellä. Tämä antaa huomattavasti nyt esiteltyä osayleiskaavaa paremmat mahdollisuudet Koivusaaren kehittämiseen osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti metroon tukeutuvaksi kaupunginosaksi.

Toissijaisesti ehdotamme selvitettäväksi myös vaihtoehtoa, jossa Koivusaareen ei rakenneta omaa liittymää, vaan autoliikenne hoidetaan Lauttasaaren liittymän kautta. Tällöin julkinen liikenne on monelle houkuttelevampi vaihtoehto autoiluun nähden, mikä tukee kaupungin kulkumuoto-osuustavoitteita.

Kummallakin tavalla vapautuu merkittävä määrä rakennusmaata, kaupunki säästää merkittävästi investoinnissa liittymään ja Koivusaaren asuinalue muuttuu toimivammaksi ja viihtyisämmäksi.