Kaupunki saa sellaiset pyöräilijät kuin se ansaitsee

Hesari julkaisi tänään mielipidekirjoitukseni, jossa vastasin Katri Arjavan aiempaan kirjoitukseen siitä, kuinka pyöräinfraa on turha parantaa, koska pyöräilijät kuitenkin rikkovat liikennesääntöjä.

Alla ensin Arjavan kirjoitus ja sitten omani.

Liikennesäännöt koskevat myös pyöräilijöitä ja jalankulkijoita (HS 31.5.2012)
KATRI ARJAVA HELSINKI

Nyt pu­hu­taan taas sii­tä, min­kä­lai­nen pol­ku­pyö­rä­lii­ken­teen jär­jes­te­ly pal­ve­li­si lii­ken­tees­sä liik­ku­jia par­hai­ten. Ka­ru to­tuus kui­ten­kin on, et­tä mi­kään jär­jes­te­ly ei toi­mi, jos sen käyt­tä­jät ei­vät ym­mär­rä, mik­si so­vit­tu­ja sään­tö­jä pi­tää nou­dat­taa.

Jos asen­ne on se, et­tä lii­ken­ne­sään­nöt ovat vain mui­ta var­ten, ai­heu­te­taan vaa­raa se­kä it­sel­le et­tä muil­le. Esi­mer­kik­si Pu­na­vuo­res­sa pyö­räi­li­jät aja­vat ajo­ra­taa kiel­let­tyyn ajo­suun­taan, vaik­ka lail­li­nen reit­ti me­ni­si kort­te­lin pääs­sä. Lii­ken­ne­sään­nöt tun­te­va ei odo­ta vas­taan­tu­li­jaa yk­si­suun­tai­sel­la ka­dul­la ja ajaa sen mu­kai­ses­ti. Olen näh­nyt kak­si lä­hel­tä pi­ti -ti­lan­net­ta, kun kul­man ta­kaa on tul­lut­kin pyö­räi­li­jä.

Ajo­kor­tin omis­ta­vat ovat ai­na­kin pe­ri­aat­tees­sa op­pi­neet lii­ken­ne­sään­nöt ja toi­vot­ta­vas­ti nou­dat­ta­vat nii­tä myös pyö­räi­li­jöi­nä ja ja­lan­kul­ki­joi­na. Mi­ten sai­sim­me myös kor­tit­to­mat op­pi­maan sään­nöt? Eh­kä yh­dek­säs­luok­ka­lai­sia ei pi­täi­si pääs­tää maail­mal­le il­man lii­ken­ne­sään­tö­jen ly­hyt­tä op­pi­mää­rää. On tur­ha väit­tää, et­tä ter­ve jär­ki opas­taa oi­keaan käyt­täy­ty­mi­seen. Ei tar­vit­se kuin kat­soa, mi­ten ih­mi­set tör­mäi­le­vät toi­siin­sa jal­ka­käy­tä­vil­lä ja suo­ja­teil­lä. Jos kaik­ki kul­ki­si­vat oi­keaa lai­taa, tä­mä­kin väl­tet­täi­siin.

Ja vastaukseni:

Kaupunki saa sellaiset pyöräilijät kuin se ansaitsee (HS 3.6.2012)
OTSO KIVEKÄS 
VARAPUHEENJOHTAJA HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT
Kat­ri Ar­ja­va oli huo­lis­saan (HS Mie­li­pi­de 31. 5.) sii­tä, kuin­ka pyö­räi­li­jät ei­vät nou­da­ta sään­tö­jä, ja ar­ve­li, et­tei mi­kään pyö­rä­tei­den pa­ran­ta­mi­nen au­ta asiaa.
Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­den laa­tu ja sään­tö­jen kun­nioi­tus kui­ten­kin kul­ke­vat kä­si kä­des­sä. Mais­sa, jois­sa pyö­räl­lä voi hel­pos­ti ajaa sään­tö­jen mu­kaan, näin myös teh­dään. Sik­si on syy­tä ol­la toi­vei­kas: eh­kä jo pa­rin­kym­me­nen vuo­den ku­lut­tua Hel­sin­gis­sä­kin osa­taan pyö­räil­lä sään­tö­jä nou­dat­taen ja toi­set huo­mioi­den. 
Hol­lan­ti­lai­sen sa­non­nan mu­kaan kau­pun­ki saa sel­lai­set pyö­räi­li­jät kuin se an­sait­see.
Tä­tä odo­tel­les­sa on pyö­räi­li­jöi­den ajo­ta­po­ja syy­tä pyr­kiä pa­ran­ta­maan jo ny­kyi­ses­sä ka­tu­ver­kos­sa. Eh­kä tär­keim­pä­nä asia­na pyö­räi­li­jät pi­tää saa­da siir­ty­mään ka­dul­le, pois jal­ka­käy­tä­vil­tä.
Ope­tus ja esi­merk­ki toi­mi­vat pa­rem­min kuin va­li­tus. Sik­si Hel­sin­gin pol­ku­pyö­räi­li­jät jär­jes­tää jo­ka kes­ki­viik­ko il­mai­sia ka­tua­jo­kurs­se­ja, jon­ne voi tul­la har­joit­te­le­maan lail­lis­ta ja tur­val­lis­ta ajoa kan­ta­kau­pun­gin ka­duil­la. Ta­paa­mi­nen on Na­rink­ka­to­ril­la kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 17.30.

3 thoughts on “Kaupunki saa sellaiset pyöräilijät kuin se ansaitsee”

  1. Myös torstain Hbl:ssa Marianne Sundholm mainosti kolumnissaan katuajoja, odotettavissa ennen näkemätön yleisöryntäys ensi keskiviikkona?

    1. Laitettiin tiedotekin, joka meni ainakin Omakaupunkiin läpi. FB:ssä myös ainakin viisi on ilmoittanut tulevansa. Että yleisöryntäys tässä lienee luvassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *